donderdag, juni 14, 2018

Bijdrage OV03 Evaluatie Lokale Ombudscommissie (LOE) Ede

Hieronder de tekst van mijn eerste bijdrage en tevens mijn maiden speech tijdens de oordeelsvormende vergadering 14 juni 2018

Voorzitter,

De mogelijkheid om je als inwoner te mogen beklagen over de behandeling door een gemeentelijke afdeling of ambtenaar is één van de fundamentele rechten in onze democratie. Het voorkomt een eenzijdige uitbreiding van de macht van de overheid en biedt rechtszekerheid voor onze inwoners. Onafhankelijke en effectieve klachtafhandeling laat zien dat de overheid zichzelf ook kritisch durft te bekijken en durft te leren. Het is ook aan de overheid om dit zodanig te organiseren dat dit voor iedereen toegankelijk is en ook daadwerkelijk functioneert.Uit het aangeboden jaarverslag blijkt dat er weinig geklaagd wordt in Ede, in ieder geval is het aantal behandelde klachten beperkt. Logisch, de gelukkigste gemeente van Nederland. Of de Edese inwoner niet ‘klaagbereid’ is, of dat de interne klachtafhandeling door de gemeente afdoende is, wordt niet duidelijk. Maar, ondanks het beperkt aantal klachten, constateert de Lokale Ombudscommissie wel dat de uitvoering onder druk staat door onvoldoende ondersteuning. Het is daarom goed dat wij dit debat met elkaar hebben over dit ogenschijnlijk marginale maar naar mijn mening uiterst fundamentele onderwerp. Het gaat namelijk niet over ondersteuning maar over herkenbare en goede lokale klachtenafhandeling.

Het CDA heeft twee vragen over het door het college aangeboden raadsvoorstel.

Ten eerste, Uit de rapportage en evaluatie blijkt dat de afgelopen jaren de gemeente onvoldoende ondersteuning beschikbaar heeft gesteld om de Lokale Ombudscommissie adequaat te ondersteunen. Hierin hebben wij als raad maar zeker ook het college een verantwoordelijkheid in. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat bij toekomstige herschikkingen in het budget de ondersteuning van de Lokale Ombudscommissie wel blijft voldoen?

Ten tweede. In het voorstel staat dat pas in september 2018 duidelijk gaat worden of de tweedelijns klachtmogelijkheid voor de jeugdzorg regionaal georganiseerd kan worden. Als dit niet lukt zal de Lokale Ombudscommissie uitgebreid moeten worden. Het college schaart deze uitbreiding in het voorstel onder de risico’s. Een risico is, zoals uw weet, kans maal effect. Wat is de inschatting van het college over de kans dat tot uitbreiding overgegaan moet worden en tot welke ongewenste effecten (naast budgettaire) kan dit naar de mening van het college leiden?

In het voorstel wordt de voorkeur uitgesproken om de Lokale Ombudscommissie te handhaven en deze nu echt te gaan versterken. Klachten van inwoners over de behandeling door de lokale overheid of lokaal geboden zorg zijn naar de mening van het CDA geen onderwerp van nationaal belang. Wat je lokaal kunt regelen, moet je lokaal regelen, mits onafhankelijkheid en kwaliteit geborgd zijn. Wij zijn daarom voor handhaving van de Lokale Ombudscommissie Ede en willen deze belangrijke functie niet te beleggen bij de Nationale Ombudsman.

Lokale herkenbaarheid, aanzienlijk kortere reisafstanden en directe terugkoppeling van bevindingen versnellen en verbeteren de klachtafhandeling voor de inwoners. Daarnaast schrijft de Jeugdwet voor dat klachten door een lokale instantie moeten worden behandeld (p.3 rapportage). Wat ons betreft redenen genoeg om de Lokale Ombudscommissie te handhaven en te versterken.

Dank u wel.

Geen opmerkingen:

Most Viewed