vrijdag, september 14, 2018

Raadvergadering: bijdrage over de stichting Veilig Thuis

Tijdens de Raadsvergadering van 13 september 2018 heb ik onderstaande bijdrage uitgesproken. De raad sprak tijdens deze vergadering over de begroting van de stichting Veilig Thuis, een organisatie die zich bezig houdt met advisering over huiselijk geweld en kindermishandeling, onderdeel van het sociaal domein (zorg die voorheen door het Rijk werd verzorgd en betaald). Uiteraard is het belangrijk dat deze wettelijke taak goed geregeld is. Door stijgende vraag naar advies nemen de kosten toe, terwijl de financiering vanuit het Rijk achter blijft. 

Het college heeft in het huidige bestuursakkoord (de plannen voor deze periode) duidelijk laten zien dat het voor een duurzaam financieel beleid gaat om te voorkomen dat kosten binnen het sociaal domein de pan uit rijzen. We vonden het opmerkelijk dat aan de ene kant er melding gemaakt wordt van stijgende kosten zonder duidelijke maatregelen en aan de andere kant een ambitie wordt geformuleerd om de kosten in de hand te houden. Vandaar onze bijdrage en vraag aan het college. 

De reactie van het college was dat het er in ieder geval dekking is gevonden voor het tekort in de lopende begroting en 27 september inhoudelijk dieper op het structurele vraagstuk ingegaan wordt.

De door mij uitgesproken tekst:

donderdag, juni 28, 2018

Stemverklaring Evaluatie Lokale Ombudscommissie Ede

Op 28 juni 2018 heeft de raad besloten om de Lokale Ombudscommissie Ede te handhaven. Dit is een commissie waar de inwoner zijn klacht over Tijdens de laatste vergadering werd door een aantal partijen een amendement (dit is een wijzigingsvoorstel van de raad op een voorstel vanuit het college) ingediend waarin werd opgeroepen om de Lokale Ombudscommissie Ede op te heffen en deze taak over te dragen naar de Nationale Ombudsman. Wij zijn hier tegen omdat we vinden dat wat je lokaal kunt regelen, je ook lokaal moet regelen, en omdat het klachtrecht voor de jeugdzorg niet geborgd is in het amendement. De Nationale Ombudsman is hier namelijk niet toe bevoegd en waardoor je dit dus lokaal moet regelen.

Hieronder de stemverklaring die ik namens het CDA heb afgelegd:

"Voorzitter,

Het CDA constateert zich dat er nog veel te verbeteren valt aan de ondersteuning en vindbaarheid van de lokale ombudscommissie. Wij onderschrijven het onafhankelijk karakter van de commissie en vinden dat wat je lokaal kunt regelen, je niet landelijk hoeft te regelen. Wij roepen het college op de aanbevelingen snel door te voeren en zullen dit op de voet volgen. Wij stemmen tegen het ingediende amendement en stemmen voor het voorstel. Dank u wel."


donderdag, juni 14, 2018

Bijdrage OV03 Evaluatie Lokale Ombudscommissie (LOE) Ede

Hieronder de tekst van mijn eerste bijdrage en tevens mijn maiden speech tijdens de oordeelsvormende vergadering 14 juni 2018

Voorzitter,

De mogelijkheid om je als inwoner te mogen beklagen over de behandeling door een gemeentelijke afdeling of ambtenaar is één van de fundamentele rechten in onze democratie. Het voorkomt een eenzijdige uitbreiding van de macht van de overheid en biedt rechtszekerheid voor onze inwoners. Onafhankelijke en effectieve klachtafhandeling laat zien dat de overheid zichzelf ook kritisch durft te bekijken en durft te leren. Het is ook aan de overheid om dit zodanig te organiseren dat dit voor iedereen toegankelijk is en ook daadwerkelijk functioneert.

woensdag, maart 21, 2018

21 maart: stem Nuis!

Beste mensen, het is vandaag zover. Je mag stemmen. Belangrijk om te doen! Het gaat om belangrijke keuzes voor Ede. Ga in ieder geval stemmen. Ik leg nog even kort uit waarom ik dit ook alweer doe en wat ik belangrijk vind.

Waarom ben ik hier ook alweer aan begonnen?

Ik heb allereerst voor de politiek gekozen omdat ik het belangrijk vind dat in een democratie er goede controle op het lokaal bestuur is. Ik vind het een belangrijke vraag hoe een volksvertegenwoordiging bijdraagt aan het functioneren van een samenleving en hoe democratie ook in praktische zin vorm krijgt. Tijdens mijn uitzendingen als beroepsmilitair naar Bosnië heb ik van dichtbij mogen zien wat falend, corrupt lokaal bestuur aan onrecht en schade veroorzaakt. Daarnaast wil ik niet alleen vanaf de zijlijn roepen wat er allemaal anders moet, maar wil ik juist mijn bijdrage aan leveren door actief te worden in de politiek.

Lokale politiek moet uiteraard gaan over herkenbare onderwerpen die burgers – mijzelf dus ook – direct raken. Maar het gaat ook over hoe je met elkaar samenleving wilt zijn. Ik wil vanuit mijn christelijke overtuiging daaraan bijdragen.

Wat vind ik belangrijk?

Uiteraard hebben we een verkiezingsprogramma en hebben concrete de standpunten. Ik sta voor de zaken die we daarin beschrijven. Als volksvertegenwoordiger leg ik ook een aantal eigen accenten:

  • Veteranen: goede zorg en aandacht vanuit de gemeente voor veteranen. 
  • Veiligheid: wijkagent in wijken en dorpen. Handhaving van overlast en aanpak drugsafval.
  • Vrijwilligers: versterken van hun slagkracht en het wegnemen barrières. 
  • Eenzaamheid: aanpak van eenzaamheid onder ouderen. 
  • Schone stoepen: een schone buurt is een vitale buurt.
  • Goed bestuur: uitlegbare en onderbouwde besluitvorming door het bestuur.Most Viewed