vrijdag, september 14, 2018

Raadvergadering: bijdrage over de stichting Veilig Thuis

Tijdens de Raadsvergadering van 13 september 2018 heb ik onderstaande bijdrage uitgesproken. De raad sprak tijdens deze vergadering over de begroting van de stichting Veilig Thuis, een organisatie die zich bezig houdt met advisering over huiselijk geweld en kindermishandeling, onderdeel van het sociaal domein (zorg die voorheen door het Rijk werd verzorgd en betaald). Uiteraard is het belangrijk dat deze wettelijke taak goed geregeld is. Door stijgende vraag naar advies nemen de kosten toe, terwijl de financiering vanuit het Rijk achter blijft. 

Het college heeft in het huidige bestuursakkoord (de plannen voor deze periode) duidelijk laten zien dat het voor een duurzaam financieel beleid gaat om te voorkomen dat kosten binnen het sociaal domein de pan uit rijzen. We vonden het opmerkelijk dat aan de ene kant er melding gemaakt wordt van stijgende kosten zonder duidelijke maatregelen en aan de andere kant een ambitie wordt geformuleerd om de kosten in de hand te houden. Vandaar onze bijdrage en vraag aan het college. 

De reactie van het college was dat het er in ieder geval dekking is gevonden voor het tekort in de lopende begroting en 27 september inhoudelijk dieper op het structurele vraagstuk ingegaan wordt.

De door mij uitgesproken tekst:


Voorzitter,

De stichting Veilig Thuis Gelderland Midden doet belangrijk werk om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.  De komende jaren wordt een toename van 5% verwacht aan meldingen en adviesvragen bij deze stichting. Extra wettelijke taken leiden logischerwijs tot extra kosten. Helaas zijn de daartoe bestemde landelijke uitkeringen structureel niet toereikend voor Ede vanaf 2019, waardoor Ede een structurele overschrijding van € 115.000,- tegemoet kan zien. Hiervoor zal dekking uit algemene middelen gezocht moeten worden wat ongetwijfeld gevonden worden. 

Maar, dit roept - ondanks dat het een gering bedrag betreft - wat het CDA betreft een andere vraag op: hoe gaat de gemeente Ede eigenlijk om met structurele tekorten op de bekostiging van de haar toevertrouwde wettelijk taken in het sociaal domein, terwijl zij tegelijkertijd streeft naar een duurzaam financieel perspectief in datzelfde sociaal domein zoals we teruglezen in het Bestuursakkoord? In het raadsvoorstel wordt het structurele karakter van dit tekort - nogmaals, het zijn geen grote bedragen - genoemd en is dekking in technische zin uitgewerkt. Maar de politieke vraag: hoe het bestuur van Ede omgaat met dit soort structurele tekorten gegeven de eigen ambitie, wordt niet uitgewerkt. Me dunkt, een gemiste kans om daar als college wat meer inzicht op te geven. Graag een reactie van de waarnemend wethouder hierop. 


Dank u.

Geen opmerkingen:

Most Viewed